Medezeggenschapsraad

Hierbij de notulen en het jaarverslag van het schooljaar 2015 - 2016
Notulen april 2016.pdf

MR Notulen februari 2016.docx

december2015.pdf
 
oktober 2015.pdf

jaarverslag 2015.pdf

 
 
Inmiddels is de nieuwe MR geïnstalleerd. Marilien C., Lex Eliens (lkr.), Kim Lobry, Erik v. D., Raquel M. (nieuw),Patricia V. (nieuw)en Gerard Jonkman zijn gekozen. Verder  Op 16 februari j.l. hebben we afscheid genomen van Robert B. en Caroline de P. Zij hebben de afgelopen jaren veel voor de school betekend en zij hiervoor hartelijk bedankt
 
De MR 2015 - 2016 stelt zich hierbij aan u voor: Wat doet de MR?
Hierin hebben enkele leraren en ouders zitting. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen. Zo denken ouders mee over punten die van grote invloed zijn op het klimaat en het onderwijs. De medenzeggenschapsraad bestaat uit drie leraren en drie ouders en komt gemiddeld eenmaal per zes weken bijeen. Soms wordt de directeur uitgenodigd om toelichting te geven op enkele onderwerpen. De directeur treedt ook als vertegenwoordiger van het bestuur. Eén ouder en één leerkracht  wordt afgevaardigd om zitting te hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaqpsraad (GMR)
Om u op de hoogte te houden zullen we proberen de agenda's op de website te plaatsen. Hopelijk is dit een verbetering van de communicatie.
Ook zoeken we een persoon die de ouders wil vertegenwoordigen in de GMR. (Zie de vacature)
Vacature__opm_.pdf
Notulen MR
We proberen hier de notulen te plaatsen voor iedereen die geïnteresseerd is.
De ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciaal medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden van scholen. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom. Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen via de voorzitter van de MR. De MR-leden van de scholen in het samenwerkingsverband vaardigen de leden van de ondersteuningsplanraad af. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de ondersteuningsplanraad.
 Voor meer informatie over de OPR verwijs ik u naar de volgende relevante websites:
 www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntmedezeggenschap.nl