Protocollen

Begeleiding (beginnende) geletterdheid groep 1 t/m 4 en Protocol Dyslexie 5 t/m 8

Het hoofddoel van het protocol is het onderwijs aan lees- en spellingzwakke en/of dyslectische leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium te optimaliseren. Hierdoor wordt niet alleen bewerkstelligd dat de effectiviteit van het onderwijs wordt vergroot, maar worden sociaal-emotionele problemen vanwege leerfrustraties voorkomen. Die vormen naast, leerachterstanden, de grootste problemen voor de meeste, ook oudere, dyslectische leerlingen. Leest u het bijgevoegde Pdf bestand om u te verdiepen in de problematiek.

Begeleiding_leerlingen_met_een_ontwikkelingsvoorsprong_en_meerbegaafde_leerlingen.pdf

Procedure selectie van leerlingen voor de THIM-klas en de Masterclass

Procedure selectie van leerlingen voor de THIM-klas en de Masterclass

Uitgangspunt: Ieder schooljaar wordt opnieuw bezien welke kinderen voor de THIM-klas en Masterclass in aanmerking komen.

 Objectieve criteria:

 • A1-scores op de citotoetsen in het LVS. (Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen)
 • Uitslag Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets (zo mogelijk) meewegen
 • De resultaten van de methode gebonden toetsen

 Criteria ter beoordeling door observatie van het functioneren van de leerling in de groep:

 • Leervermogen, interesse, aandacht en leergierigheid, brede belangstelling
 • Taakgerichtheid, concentratie en motivatie
 • Zelfstandigheid, zelfsturing en planning
 • Zelfbeeld, zelfvertrouwen
 • Sociaal-emotionele competentie ( leeftijdsadequaat of verder in ontwikkeling)
 • Initiatief nemen, oorspronkelijk, onderzoekende houding, denkt “out of the box”
 • Houding in de groep en in de school
 • Welbevinden, behoefte aan uitdaging buiten de groep
 • Plustaken naast de reguliere weektaak
 • De leerkracht vult een SiDi 3 formulier Leerlingprofiel en Formulier 3.B/3-8 (overzichtsformulier) in.

Kinderen die aan bovengenoemde criteria beantwoorden kunnen voor een Thim klas worden aangemeld. Zie ook bijgevoegd Pdf.bestand

Procedure_selectie_van_leerlingen_voor_de_THIM.pdf

 

Pestprotocol

In een gewone situatie is er een goede interactie tussen leerling en leerkracht.
Hierbij hoort ook het “normale” corrigeren van een kind d.m.v. het geven van een
waarschuwing.
Als de leerkracht te vaak een aanvaring met een kind heeft en het problemen gaat
geven, omdat de leerling zich niet aan de regels houdt, worden de ouders op de
hoogte gebracht door de leerkracht en gaat het volgende stappenplan in werking:

 Pestprotocol augustus 2014.docx

Officiële waarschuwing 

In een gewone situatie is er een goede interactie tussen leerling en leerkracht.
Hierbij hoort ook het “normale” corrigeren van een kind d.m.v. het geven van een
waarschuwing.
Als de leerkracht te vaak een aanvaring met een kind heeft en het problemen gaat
geven, omdat de leerling zich niet aan de regels houdt, worden de ouders op de
hoogte gebracht door de leerkracht en gaat het volgende stappenplan in werking:

Korte_versie_officiele_waarschuwing.pdf

Toelichting beleid obs Jules Verne met betrekking tot medicijngebruik van leerlingen

Medewerkers mogen geen voorbehouden handelingen, zoals in de wet BIG genoemd, uitvoeren, omdat zij niet zelfstandig bevoegd zijn (bijvoorbeeld injecties geven, heelkundige verpleegkundige handelingen, catheterisaties, gebruik van radioactieve stoffen). Deze handelingen worden immers aangemerkt als handelingen, die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de patiënt met zich meebrengen als ze door niet-deskundigen worden uitgevoerd.

Protocol medicijngebruik.pdf

Melding kindermishandeling en huiselijk geweld
Wet Meldcode
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt op 1 juli 2013 in werking.
De wet bepaalt dat organisaties en professionals in zes sectoren een meldcode moeten hebben én het
gebruik moeten bevorderen. Dit protocol beschrijft voor de basisscholen van Stichting Ronduit hoe wij
hier gehoor aan geven.

Lees bijgevoegd pdf.bestand

Prococollen Ronduit meldcode.pdf