Profiel

Kwaliteiten van leerkrachten

Leerkrachten op de Jules Verne zijn in staat de mogelijkheden in kinderen te zien en te ontwikkelen. Zij hebben hoge verwachtingen van kinderen en laten hen opgroeien in een klimaat dat vertrouwen en opgewektheid uitstraalt. Leerkrachten zijn teamspelers. Ze blijven zich ontwikkelen en geven gezamenlijk invulling aan de uitgangspunten van de school. Leren doen zij met en van elkaar. Zij onderkennen elkaars deskundigheid en maken daar gebruik van.

Samenwerking buitenschoolse instellingen

Om de doelstellingen van de school nog beter te realiseren wordt samengewerkt met anderen. Soms is sprake van ondersteuning en worden de mogelijkheden van de school vergroot. Ook wordt gezocht naar manieren om kinderen van jongs af aan in de eigen omgeving te begeleiden.

  • De school biedt voorschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Taalontwikkeling: Met de peuterspeelzaal werkt de school samen in het VVE project Ko Totaal. Doel hierbij is dat kinderen optimaal van onderwijs kunnen profiteren door taalonderwijs vroegtijdig te stimuleren. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsniveaus.
  • Verbreden van interesses: Voor de naschoolse activiteiten maakt de school gebruik van de diensten van Kern 8 en het Sportbureau.
  • Kinderen kunnen kennismaken met verschillende vormende activiteiten. Culturele activiteiten: De school heeft een cultuurcoördinator die in samenwerking met Stichting Kunstzinnige Vorming het team begeleidt in het vormen van een visie en het ontwikkelen van een netwerk .

De schoolcultuur

De Jules Verne is een begeleidende school, geen straffende school. Gewenst gedrag wordt benoemd en kinderen worden begeleid in hun ontwikkeling daar naar toe. Er zijn duidelijke afspraken hoe wordt omgegaan met correctie van gedrag. Correctie vindt plaats op het gedrag van het kind. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van het kind. De Jules Verne vindt de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het eigen initiatief van kinderen belangrijk. Dit gebeurt binnen een uitdagende leeromgeving die door kinderen en leerkrachten wordt ingericht. Daarbij worden kinderen gestimuleerd om elkaar te helpen en te ondersteunen. Respect wordt gezien als wederzijds. Aan ieders overtuiging wordt recht gedaan. De school biedt duidelijkheid en structuur. Regels worden nageleefd door leerlingen, medewerkers en ouders. Leerlingen krijgen les op een wijze die bij hen past. Een vaste werkwijze zorgt voor voorspelbaarheid van het onderwijs.

Zichtbaar en herkenbaar

In de kleutergroepen worden de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind gevolgd. Wij gaan er vanuit dat we die ontwikkeling kunnen beïnvloeden. De leerkracht speelt daarin een belangrijke rol. Hij maakt de keuzes in activiteiten en creëert een leeromgeving die het kind uitdaagt en stimuleert. De activiteiten hebben te maken met de directe leef- en belevingswereld van het kind en worden in thema s aangeboden. Het accent ligt op spelend leren. Vanaf groep drie begint het leren lezen. Dit is het moment dat het leren methodisch wordt aangeboden, zodat geen essentiële zaken worden overgeslagen.
De Jules Verne houdt bij het leren rekening met de verschillen die tussen kinderen bestaan, stelt hoge eisen aan ze en probeert het optimale uit kinderen te halen.

De pijlers van het onderwijs zijn: Pedagogisch klimaat (de sfeer op school): de Jules Verne werkt met de volgende uitgangspunten:
- relatie: de leerkracht vindt mij de moeite waard, er is aandacht voor mij.
- autonomie: de leerkracht beschouwt mij als een zelfstandig persoon, met een eigen leerstijl.
- competentie: de leerkracht geeft mij het gevoel dat ik iets kan. Benadrukt mijn mogelijkheden en niet mijn te korten. Didactisch handelen (hoe zorgen we er voor dat kinderen veel leren):

- bij het aanbieden van de leerstof wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen.
- in de groepsorganisatie wordt gebruikgemaakt van middelen waarmee de leerkracht zijn onderwijs kan afstemmen op de behoeftes van het kind. Er wordt gewerkt met een kleine kring, een instructie tafel, uitgestelde aandacht en het effectieve lesmodel. Extra zorg: voor leerlingen die moeite hebben met het leren wordt de lesstof aangepast. Ouders worden hierbij betrokken en afspraken worden vastgelegd in handelingsplannen.

Het beeld van de leerling die Jules Vernes verlaat

De leerling die de Jules Verne verlaat, kijkt vanzelfsprekend terug op een prettige schooltijd. Hij heeft de ruimte gehad om zich optimaal te ontwikkelen en zijn kansen zijn vergroot. Hij heeft een gezond zelfbeeld en vertrouwen in de toekomst, kent zijn kwaliteiten en is toegerust voor de bij zijn mogelijkheden passende vorm van vervolgonderwijs. De leerling kent ook de ander, diens kwaliteiten en achtergrond. Hij is betrokken en kan samen met anderen de maatschappij van morgen bouwen.

Aandacht voor de omgeving en elkaar

Het uitgangspunt van de school is dat samenwerken gestimuleerd wordt. Hiertoe zitten de kinderen in tafelgroepen. Bij de indeling van het lokaal, wordt ruimte gereserveerd voor uitdagende onderwijshoeken. Binnen het thema waarmee gewerkt wordt verzorgen leerkracht en leerlingen de inrichting van deze hoeken. Om afstemming binnen het onderwijs in de kleine kring mogelijk te maken is in iedere groep een tafelgroep vrij gehouden voor individueel, dan wel onderwijs in de kleine groep. De school beschouwt leerlingen, leerkrachten en ouders mede verantwoordelijk voor de omgeving. Zij zijn allen betrokken bij het inrichten en onderhouden van de school. Ook dragen zij zorg voor elkaars welbevinden.