Leerlingenraad
A. Wat is het doel van de leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.
B. Hoe wordt de leerlingenraad georganiseerd?
 • In de groepen 6,7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. De leerkracht of voormalige kandidaten vertellen wat een leerlingenraad doet.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van €50,00, dat zij in overleg mogen besteden.
 • De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad ´´leerlingenraad´´. De kinderen worden met naam en foto zichtbaar gemaakt op de website.
 • De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.
C. Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Vanuit de kwaliteitsmeter is een plan van aanpak gemaakt.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
D. Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?
De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar onder schooltijd. De data worden vastgesteld op de  eerste bijeenkomst.