Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) 2017-2018:
Ouders: Erik, Raquel, Patricia
Leerkrachten: meester Ruben, juf Kim (juf Cindy vervangt juf Kim tijdelijk) en juf Gonneke
 
Wat doet de MR?
In de MR hebben leraren en ouders zitting. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen. Zo denken ouders mee over punten die van grote invloed zijn op het klimaat en het onderwijs. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie leraren en drie ouders en komt gemiddeld eenmaal per zes weken bijeen. Soms wordt de directeur uitgenodigd om toelichting te geven op enkele onderwerpen. De directeur treedt ook als vertegenwoordiger van het bestuur. Eén ouder en één leerkracht worden afgevaardigd om zitting te hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Mocht u vragen hebben over beleidszaken, die niet met de leerkracht besproken kan worden, kunt u de MR contacten. De MR is bereikbaar op het volgende emailadres: mrjulesverne@ronduitonderwijs.nl. 

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciaal medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden van scholen. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom. Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen via de voorzitter van de MR. De MR-leden van de scholen in het samenwerkingsverband vaardigen de leden van de ondersteuningsplanraad af. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de ondersteuningsplanraad.
Voor meer informatie over de OPR kunt u kijken op de volgende websites:
www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntmedezeggenschap.nl